Scratcher

Register a new account

I accept the terms and conditions
© 2020 Scratcher

Vilkår og betingelser - Scratcher

1. Anvendelse

Nedenstående vilkår og betingelser gælder (herefter benævnt ”Vilkårerne”) gælder for levering af enhver kampagne/ydelse (herefter benævnt ”Ydelsen”) fra Scratcher ApS til erhvervsrivende (herefter benævnt ”Kunden”).

Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og Scratcher, og uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefon eller på anden vis.

Det er en forudsætning for Kundens køb, at disse Vilkår accepteres og Kunden opfordres til at læse Vilkårene grundigt igennem.

For spørgsmål vedrørende nedenstående vilkår og betingelser er du velkommen til at kontakte os på contact@scratcher.io

2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

Scratcher ApS - Blytækkervej 3 - 8800 Viborg - CVR-nr. 38 55 28 64 - Tlf: +45 71 96 98 80 For mere information se hjemmesiden: scratcher.io eller ret henvendelse til contact@scratcher.io

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af Ydelsen kan fungere i Kundens påtænkte driftsmiljø.

Ethvert udbud af Ydelser, prisoplysninger mv. på Scratchers hjemmeside samt i salgsmateriale mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for på Scratcher.

Endelig aftale mellem Kunden og Scratcher anses først for indgået, når Scratcher har modtaget Kundens skriftlige aftalebekræftelse, herunder med oplysninger om navn og adresse, samt en oversigt over de bestilte Ydelser. Når Scratcher har modtaget Kundens skriftlige aftalebekræftelse sendes en faktura elektronisk, med mindre der efter aftale skal sendes en papirbaseret faktura.

3. Levering og leverigstid

Levering og leveringstid af ydelsen sker efter aftale mellem Kunden og Scratcher.

4. Priser

Alle priser er ekskl. Moms og er angivet i danske kroner. Der tages forbehold for prisændringer, og ændringer i valutakurser medfører, at Scratcher kan justere priserne, således at Scratcher stilles uændret.

5. Betaling

Betaling kan ske med følgende betalingskort: Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, Diners Club. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt.

Kunden kan ikke foretage modregning i ydelsen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende levering af den konkrete ydelse.

6. Forsinket betaling

Ved forsinket betaling er Scratcher berettiget til at opkræve morarenter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned, fra betalingsfristens udløb og indtil betalingen sker. Ved fremsendelse af rykkere opkræves et rykkergebyr på DKK 100. Scratcher udsender tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

Ved manglende betaling er Scratcher berettiget til at forhindre brug af Ydelsen.

7. Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt, og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

8. Bruger oprettelse

Det er gratis at oprette sig på Scratcher og prøve alt funktionalitet inden Kunden fortager et valg af køb. Ved køb af kampagne, har Kunden mulighed for at tilkøbe med eller uden design og opsætning samt tilkøbe flere leads til den enkelte kampagne. Køb af kampagner og leads skal bruges indenfor 12 måneder fra den dato de købes. Ved aktivering af køb af enkelte kampagner har denne en varighed på 30 dage.

9. Nødvendige oplysninger i forbindelse med oprettelse af kampagne

I forbindelse med oprettelsen af en bruger skal alle oplysninger, indikeret som obligatoriske, udfyldes. Kunden udfylder en formular med firmanavn, CVR-nummer, navn på kontaktperson samt en gyldig e-mailadresse. Disse oplysninger vil kun være tilgængelige for leverandøren og dermed ikke blive videregivet til anden part.

Når kunden har opgivet en e-mailadresse, vil leverandøren være berettiget til at sende beskeder til kunden via denne e-mailadresse. Endvidere skal ovenstående oplysninger ajourføres, så de til enhver tid er korrekte.

For at kunne bekræfte kundens brugeroplysninger kan leverandøren til enhver tid kræve, at kunden identificerer dig selv. Leverandøren kan helt eller delvist blokere adgangen til Scratcher, indtil kunden bekræfter identifikationen.

10. Varighed

Varigheden af kampagnen indledes efter, at ordren er bekræftet og fortsætter herefter som aftalt mellem leverandør og kunde. Aftalen er gældende så længe kunden har en konto, som giver adgang til softwaren.

11. Regler ved brug af Scratcher

Det er Kundens eget ansvar at kampagner indeholder alle lovpligtige oplysninger samt sikre generel overholdelse af gældende dansk lovgivning, herunder markedsføringsloven. Får Scratcher dokumenteret, at gældende dansk ret ikke overholdes forbeholder Scratcher sig endvidere retten til at lukke konto og kampagner. Ved mistanke om snyd i forbindelse med kampagner eller præmiering forbeholder Scratcher sig retten til på ethvert tidspunkt at lukke for en konto samt tilhørende kampagner.

12. Datasikkerhed

I forbindelse med driften af Scratcher garanterer leverandøren kunden for en høj datasikkerhed.

Leverandøren har tavshedspligt og er ikke berettiget til at afsløre kundens personoplysninger til tredjepart, medmindre kunden selv accepterer dette.

Leverandøren har foretaget alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at kunne beskytte kundens data mod afsløring, misbrug eller på anden måde være i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Ved indgåelsen af kampagnen tildeles rettigheder til Scratcher og rettigheder vil ikke blive brugt af eller til databehandling for andre.

13. Browser understøttelse

Scratcher understøtter følgende browsere:

 • Chrome (seneste 3 versioner*)
 • Firefox (seneste 3 versioner*)
 • Safari 7 og senere (dette svarer til iPhone 5s og opefter)
 • Android 4.4 og senere
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11

* Scratcher understøtter altid nyeste version af Firefox, Chrome, Edge og Safari.

Kunden skal være opmærksom på, at spillene muligvis ikke virker efter hensigten, hvis Kunden anvender andre browsere eller har installeret tilføjelsesprogrammer til Kundens browser.

14. Persondata

Scratchers behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondata-loven. Kunden kan kontakte Scratcher, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om Kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Scratcher videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand, med mindre Kunden har accepteret dette.

Ved en opsigelse af abonnementet har kunden, indenfor abonnementsperioden, tilladelse til at eksportere al nødvendig personlig data fra Scratcher. Leverandøren har ikke ret til at bevare kundens data efter kampagnens udløb.

15. Driftsstabilitet

Leverandøren bestræber sig på at kunne tilbyde den størst mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for eventuelle afbrydelser, der skyldes faktorer udenfor leverandørens kontrol, herunder strømsvigt, fejl på servere og lignende.

I tilfælde af afbrydelser vil leverandøren sørge for at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

16. Softwareopdateringer

For at kunne tilbyde den bedst mulige service er det nødvendigt at udvide eller udskifte udstyr, samt løbende at udføre softwareopdateringer.

Af denne grund kan det være nødvendigt at blokere adgangen til Scratcher i en kortere periode. Skulle dette blive nødvendigt, vil kunden blive informeret, før disse opdateringer påbegyndes.

Leverandøren har ret til at foretage ændringer, herunder opdateringer og forbedringer af henholdsvis hjemmesiden og softwaren.

17. Ejendomsrettigheder, herunder ophavsret for software

Alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Scratcher er kun tildelt Kunden. Alt individuelt fremstillet software tilhører ligeledes Scratcher, medmindre andet er aftalt særskilt på skrift. Kunden har ikke ret til at gøre brug af individuelt fremstillet software til kundens egne interne forretningsformål. Scratcher giver kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende denne software.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de ophavsrettigheder som glæder for den leverede ydelse. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde Scratcher for ethvert krav i anledning af Kundens tilsidesættelse af ophavsrettighederne

Endvidere kan kunden hverken helt eller delvist tildele underlicens eller licenstjenester til andre. Det er kun Scratcher, som er berettiget til at overdrage rettigheder, der følger disse vilkår og betingelser.

18. Scratcher og Kundens forpligtelser

Scratcher er ansvarlig for driften af alle deres egne ydelser, men holdes ikke ansvarlig for fejl, forsinkelser eller lignende, forudsat at de helt eller delvist skyldes:

 • Kundens overtrædelse af parternes aftale og/eller de gældende vilkår og betingelser.
 • Kundens anvendelse af ydelser på anden måde end aftalt.
 • Computervirus, hacking, trojanske heste, spyware eller lignende.
 • Utilsigtede hændelser hvor kunden bærer risikoen.
 • Tab dækket af en forsikring tegnet af kunden selv, eller som er til gavn for kunden.

Scratchers samlede forpligtelse for alle kumulerede krav, herunder erstatning og straf, er begrænset til kundens direkte tab og følgeskader og kan aldrig overstige mere end de samlede forfaldne betalinger for ydelserne.

Kunden kan hverken kræve erstatning for indirekte skader eller følgeskader, herunder og ej udtømmende, tab af fortjeneste, tab af data eller tab i forbindelse med opdatering af data.

Dog kan Scratcher og Kunden altid få dækket:

 • Tab som følge af den anden Parts groft uagtsomme eller forsætlige handlinger.
 • Udgifter og ressourceforbrug ved opfyldelse af en Parts forpligtigelser over for en tilsynsmyndighed eller den registrerede, herunder erstatning til en registeret, i det omfang sådanne er forårsaget af den anden Parts misligholdelse.

19. Force Majeure

Hverken kunden eller leverandøren er ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af forpligtelserne som er forårsaget af force majeure, undtagen betaling af gebyr.

I tilfælde af force majeure skal den berørte part straks underrette den anden part om force majeure situationen.

20. Referencer

Leverandøren forbeholder sig ret til at anvende kunden som reference i forbindelse med markedsføring, salgsmateriale og forespørgsler. I den forbindelse giver kunden leverandøren ret til at anvende kundens firmanavn og logo.

21. Lovgivning

De gældende vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den danske lovgivning.

Enhver uenighed mellem kunden og leverandøren skal løses i fællesskab med de respektive direktører. Hvis parternes direktører ikke kan løse uenigheden i fællesskab, skal den i stedet indbringes for retten i Viborg. Retsplejelovens henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.

22. Ugyldighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår forsat være gyldige mellem Kunden og Scratcher.

23. Lovgivning

Scratcher kan helt eller delvist overdrage og overfører sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvist af underleverandører. Med mindre der er givet skriftligt samtykke fra Scratcher må Kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser til tredjemand.